35-312 Rzeszów,
ul. Piaskowa 5/3A
tel. 889-544-321
tel./fax 17 785-05-92

Obsługa prawna:
Prof. nadzw. dr hab, adwokat
Wojciech Maciejko
Radca prawny
Kierownik Wydziału II

Mgr Ewa Plesnarowicz-Durska
Radca prawny

mgr Dariusz Kosiński
Radca prawny

godz. urzędowania:
pon.-pt. od 800 do 1600.

Wydział II
Postępowań Administracyjnych i Sądów Administracyjnych w Łańcucie

Zakres działania Wydziału II Postępowań Administracyjnych i Sądów Administracyjnych w Łańcucie obejmuje sprawy z zakresu prawa administracyjnego materialnego, postępowania administracyjnego oraz postępowania przed sądami administracyjnymi: Naczelnym Sądem Administracyjnym i wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Sądem Najwyższym i Trybunałem Konstytucyjnym w sprawach z zakresu administracji publicznej. W ramach Wydziału II prowadzone są postępowania z odwołań, zażaleń do organów II instancji, wniosków i skarg o wznowienie postępowania administracyjnego, wniosków o stwierdzenie nieważności decyzji, skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego i Sądu Najwyższego, a także skarg konstytucyjnych do Trybunału Konstytucyjnego.

Pod względem materialnym (rodzaju prowadzonych spraw) zakres działania Wydziału II obejmuje sprawy:

 • stosunków służbowych (administracyjnych stosunków pracy) w służbach mundurowych: personalnych, dyscyplinarnych, mieszkaniowych;
 • pozwoleń na budowę i rozbiórkę obiektów budowlanych;
 • nakazów rozbiórki obiektów budowlanych;
 • zagospodarowania przestrzennego, ustalenia warunków zabudowy terenu, lokalizacji inwestycji celu publicznego;
 • ewidencji gruntów i budynków, rozgraniczenia;
 • środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację inwestycji;
 • kar za wycięcie drzew i krzewów bez zezwolenia;
 • pozwoleń na wprowadzanie substancji do środowiska;
 • ochrony gruntów rolnych i leśnych, nasiennictwa;
 • rejestracji pojazdów i praw jazdy;
 • działalności gospodarczej, wpisów do CEIDG, koncesji i zezwoleń;
 • ewidencji ludności i dowodów osobistych (wymeldowania i zameldowania);
 • aktów stanu cywilnego;
 • paszportów;
 • geologii i górnictwa;
 • podziału nieruchomości, scaleń i uwłaszczeń, komunalizacji;
 • stosunków wodnych i pozwoleń wodno prawnych;
 • kar administracyjnych pieniężnych, podatków i ceł;
 • systemu oświaty i Karty Nauczyciela oraz uczniów i studentów;
 • wykonywania zawodów regulowanych (prawniczych i lekarskich);
 • miar i wag oraz dozoru technicznego;
 • cudzoziemców, wiz, statusu uchodźcy, zakazu wjazdu, azylu, wydalenia i zobowiązania do opuszczenia RP
 • ustroju samorządu terytorialnego;