37-200 Przeworsk,
Plac Mickiewicza 3, lok.13
tel./fax 17 785-05-92

Obsługa prawna:
Mgr Elżbieta Bartman
Radca prawny

Sekretariat:
Mgr Paulina Osikowska
Asystent radcy prawnego

godz. urzędowania:
pon.-pt. od 800 do 1600

Wydział I
Emerytur i Rent w Przeworsku

Zakres działania Wydziału I Emerytur i Rent w Przeworsku obejmuje sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych i administracyjnego prawa pracy:

 • sprawy emerytalno-rentowe rozstrzygane decyzjami ZUS i KRUS;
 • sprawy świadczeń przedemerytalnych;
 • sprawy o ustalenie pracy w szczególnych warunkach uprawniających do wcześniejszej emerytury lub emerytury pomostowej;
 • sprawy z zakresu świadczeń dla bezrobotnych rozstrzygane decyzjami Starostów – Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy oraz Wojewodów;
 • sprawy z zakresu działania Państwowej Inspekcji Pracy (o nakazy i zakazy w sferze stosunku pracy);
 • sprawy chorób zawodowych rozstrzygane przez Państwową Inspekcję Sanitarną;
 • sprawy świadczeń z pomocy społecznej rozstrzygane przez Ośrodki Pomocy Społecznej, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie i Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej;
 • sprawy świadczeń rodzinnych;
 • sprawy świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego i ścigania dłużników alimentacyjnych;
 • sprawy statusu kombatanta i uprawnień kombatanckich;
 • sprawy o stopień niepełnosprawności rozstrzygane przez Powiatowe i Wojewódzkie Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności;
 • sprawy z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi rozstrzygane przez Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

R. pr. dr Wojciech Maciejko współpracuje z organami administracji publicznej orzekającymi w dziedzinach zabezpieczenia społecznego. Obsługuje Ośrodki Pomocy Społecznej oraz Powiatowy Urząd Pracy. Jest członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie; orzeka w sprawach pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Prowadzi szkolenia na rzecz Ośrodków Pomocy Społecznej, Urzędu Wojewódzkiego (RCSA) oraz organów Inspekcji Sanitarnej. Jest nadto autorem podstawowych na polskim rynku pozycji książkowych z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, do których należą:

 • Ustawa o pomocy społecznej. Komentarz, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2010;
 • Instytucje pomocy społecznej, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2009;
 • Decyzje w sprawach świadczeń z pomocy społecznej. Wzory z komentarzem, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2011;
 • Świadczenia rodzinne. Komentarz, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2008;
 • Świadczenia emerytalne, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2008;
 • Świadczenia przedemerytalne, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2006;
 • Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczka alimentacyjna. Komentarz, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2007;
 • Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Komentarz (Wprowadzenie), Wyd. C.H. Beck, Warszawa
 • Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2011
 • Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z zabezpieczenia społecznego, Wyd. WSPiA, Przemyśl-Rzeszów 2011