Wykaz publikacji

  I. Książki

  a) Monografie

 1. Instytucje pomocy społecznej, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2009;
 2. Postępowanie w sprawach osobowych w Policji, Wydawnictwo GASKOR, Wrocław 2010 (współautor: A. Korcz-Maciejko);
 3. Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2011;
 4. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z zabezpieczenia społecznego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu, Przemyśl-Rzeszów 2011;
 5. b) Podręczniki

 6. Zasady biurowości i system kancelaryjny w administracji publicznej, Wydawnictwo Małopolskiej Szkoły Gospodarczej w Krakowie, wydanie 1., Kraków 2005;
 7. Zasady biurowości i system kancelaryjny w administracji publicznej, Wydawnictwo Małopolskiej Szkoły Gospodarczej w Krakowie, wydanie 2., Kraków 2006;
 8. Osobowe prawo administracyjne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008;
 9. Prawo administracyjne. Zarys wykładu części szczególnej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011 (współautorzy: M. Rojewski, A. Suławko-Karetko);
 10. c) Komentarze

 11. Świadczenia przedemerytalne. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2006;
 12. Świadczenia rodzinne. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2007, wydanie 1. (współautor: A. Korcz);
 13. Świadczenia rodzinne. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008, wydanie 2. (współautor: A. Korcz-Maciejko);
 14. Świadczenia rodzinne. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009, wydanie 3. (współautor: A. Korcz-Maciejko);
 15. Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczka alimentacyjna. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2007;
 16. Świadczenia emerytalne. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008 (współautorzy: A. Kopeć, M. Wojewódka);
 17. Alimenty. Sądowy Komentarz Tematyczny, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009, wydanie 1. (współautorzy: J. Ignaczewski, M. Karcz, M. Romańska);
 18. Alimenty. Sądowy Komentarz Tematyczny, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011, wydanie 2. (współautorzy: J. Ignaczewski, M. Karcz, M. Romańska);
 19. Ustawa o pomocy społecznej. Komentarz, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2008, wydanie 1. (współautor: P. Zaborniak);
 20. Ustawa o pomocy społecznej. Komentarz, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2009, wydanie 2. (współautor: P. Zaborniak);
 21. Ustawa o pomocy społecznej. Komentarz, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2010, wydanie 3. (współautor: P. Zaborniak);
 22. Ustawa o drogach publicznych. Komentarz, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2010 (współautor: P. Zaborniak);
 23. Ustawa o ewidencji ludności. Komentarz, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2012 (współautorzy: Z. Czarnik, P. Zaborniak);
 24. d) Metodyki

 25. Decyzje w sprawach świadczeń z pomocy społecznej. Wzory z komentarzem, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2011;
 26. Zarys metodyki pracy referendarza sądowego, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2009 (współautorzy: P. Zaborniak, M. Rojewski);
 27. II. Współautorstwo w dziełach zbiorowych

 28. L. Żukowski, W. Maciejko, Uwagi w sprawie postępowań administracyjnych wykreowanych (konwertowanych), [w:] Państwo w służbie obywatela. Księga Jubileuszowa Jerzego Świątkiewicza, pod red. R, Hausera, E. Łętowskiej, M. Safjana, J. Trzcińskiego, A. Zielińskiego i A. Zolla, Warszawa 2005;
 29. W. Maciejko, Zakres i skutki zastosowania Kodeksu postępowania karnego w postępowaniu administracyjnym, [w:] Instytucje procesu administracyjnego i sądowoadministracyjnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Ludwikowi Żukowskiemu, pod red. J. Posłusznego, Z. Czarnika i R. Sawuły, Przemyśl – Rzeszów 2009;
 30. W. Maciejko, Postępowanie administracyjne w sprawach zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z zabezpieczenia społecznego. Prace dedykowane Profesorowi Antoniemu Pieniążkowi, pod red. Z. Gawlika, B. Bury, A. Korybskiego i J. Gajdy, Rzeszowskie Studia Prawnicze 2011, Nr 1.
 31. III. Artykuły

 32. O wolności pracy i równości pracujących, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2005, nr 1;
 33. Prawo osoby bezrobotnej do pomocy społecznej, Służba Pracownicza. Miesięcznik Ministerstwa Gospodarki i Pracy oraz Ministerstwa Polityki Społecznej 2005, nr 7;
 34. Szczególne warunki pracy a dostęp do zabezpieczenia społecznego, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2005, nr 9;
 35. Procesowe następstwa utraty przez starostę właściwości w sprawach świadczeń przedemerytalnych, Casus. Kwartalnik Krajowej Reprezentacji Samorządowych Kolegiów Odwoławczych 2005, nr 37 (współautor: A. Korcz);
 36. Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko przepisom o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2005, nr 11 (współautor: A. Korcz);
 37. Status nauczyciela stażysty nie odbywającego stażu, Prawo Pracy 2005, nr 11;
 38. Prawo do przywróconego zasiłku przedemerytalnego po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, Monitor Prawa Pracy 2005, nr 9, wkładka „Orzecznictwo”;
 39. Wysokość świadczenia przedemerytalnego, Podatki i Finanse, 2005, nr 20;
 40. Status bezrobotnego a praca w rolnictwie, Monitor Prawa Pracy 2005, nr 12;
 41. Zadania własne gminy w sferze świadczeń rodzinnych, Casus. Kwartalnik Krajowej Reprezentacji Samorządowych Kolegiów Odwoławczych 2006, nr 41;
 42. Trzecia instancja podatkowo-interpretacyjna, Podatki i Finanse 2006, nr 5;
 43. Z orzecznictwa sądowego w sprawach bezrobocia, Służba Pracownicza. Miesięcznik Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 2006, nr 7;
 44. Pismo urzędu pracy jako decyzja administracyjna, Służba Pracownicza. Miesięcznik Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 2006, nr 3;
 45. Nowe reguły postępowania w kontrolowaniu legalności zatrudnienia, Służba Pracownicza. Miesięcznik Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 2006, nr 5;
 46. Błędne koło przedemerytalne, Jurysta. Magazyn Prawniczy 2006, nr 8 (współautor: A. Korcz);
 47. Właściwość samorządowych kolegiów odwoławczych i sądów administracyjnych w sprawach zasiłków rodzinnych , Samorząd Terytorialny 2006, nr 1-2;
 48. Termin do wniesienia skargi na uchwałę lub zarządzenie organu samorządu terytorialnego, Administracja. Teoria – Dydaktyka – Praktyka 2006, nr 3 (współautorzy: R. Sawuła, P. Zaborniak);
 49. Orzecznicze kompetencje komendanta powiatowego Policji w sprawach skierowań na badania lekarskie i psychologiczne, Paragraf na Drodze. Miesięcznik Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie 2006, nr 7 (współautor: A. Korcz);
 50. Usunięcie z obrotu prawnego decyzji wójta w sprawach świadczeń rodzinnych, Służba Pracownicza. Miesięcznik Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 2006, nr 12;
 51. Podstawy prawne zmiany zasiłku przedemerytalnego na świadczenie przedemerytalne, Przegląd Legislacyjny 2006, nr 5 (współautor: A. Korcz);
 52. Uwagi w sprawie opłaty za wydanie karty pojazdu, Paragraf na Drodze. Miesięcznik Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie 2006, nr 11;
 53. Administracyjna ochrona kryjówek ryb i raków, Prawo i Środowisko. Kwartalnik Ministerstwa Ochrony Środowiska 2006, nr 2;
 54. Uprawnienia pracodawcy z tytułu zatrudnienia bezrobotnego, Prawo Pracy 2006, nr 3 (współautor: K. Kisielewicz-Malec);
 55. Sądowa kontrola rozstrzygnięć w sprawach niepełnosprawności, Administracja. Teoria – Dydaktyka – Praktyka 2006, nr 1;
 56. O pochodzeniu idei ubezpieczeń publicznych, Administracja. Teoria – Dydaktyka – Praktyka, 2006, nr 4;
 57. Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego na skutek wyroku Trybunału Konstytucyjnego, Casus. Kwartalnik Krajowej Reprezentacji Samorządowych Kolegiów Odwoławczych 2006, nr 39;
 58. Nadzór orzeczniczy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nad powiatowymi urzędami pracy w sprawach zasiłków i świadczeń przedemerytalnych, Rynek Pracy. Miesięcznik Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 2006, nr 1 (współautor: A. Korcz);
 59. Kontrola legalności rozstrzygnięć przewodniczącego wydziału sądu administracyjnego pierwszej instancji, Gazeta Sądowa 2006, nr 11-12;
 60. Granice powszechnego korzystania z publicznych wód śródlądowych, Ekoregion. Karpacki Magazyn Ekologiczny 2006, nr 7;
 61. Wykonawca zastępczy do spraw bezrobocia w samorządzie powiatowym i w samorządzie województwa, Samorząd Terytorialny 2006, nr 10;
 62. Tworzenie spółek komunalnych jako sposób ograniczania lokalnego bezrobocia, Samorząd Terytorialny 2007, nr 1-2 (współautor: P. Zaborniak);
 63. Obrót zagraniczny w postępowaniu sądowoadministracyjnym, Monitor Prawniczy 2007, nr 5 (współautor: P. Zaborniak);
 64. Instancja podatkowo-interpretacyjna, Jurysta. Magazyn Prawniczy 2006, nr 3;
 65. Zadania wójta w sprawach aktualizacji wysokości zaliczki alimentacyjnej, Samorząd Terytorialny 2007, nr 11;
 66. Zasady ruchu i oznaczenie uprzywilejowanych pojazdów Policji, Paragraf na Drodze. Miesięcznik Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie 2007, nr 3 (współautor: A. Korcz);
 67. Umowa aktywizacyjna o pracę w gospodarstwie domowym, Służba Pracownicza. Miesięcznik Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 2007, nr 4 (współautor: M. Kobak);
 68. Współdziałanie wójta z dyrektorem szkoły w zakresie pomocy socjalnej dla uczniów, Służba Pracownicza. Miesięcznik Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 2007, nr 3;
 69. Legalna miara czasu i czas administracyjny, Państwo i Prawo, 2007, nr 11;
 70. Uwagi o przedmiotach norm prawnych i podmiotowości normatywnej, Administracja. Teoria – Dydaktyka – Praktyka 2007, nr 4;
 71. Postępowanie w sprawie sprostowania świadectwa służby w Policji, Biuletyn Prawny Komendy Głównej Policji 2008, nr 33 (współautor: A. Korcz-Maciejko);
 72. Tok instancji w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, Samorząd Terytorialny 2008, nr 10;
 73. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, Służba Pracownicza. Miesięcznik Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 2008, nr 7;
 74. Organ odwoławczy w sprawach wpisów do rejestru agencji zatrudnienia, Służba Pracownicza. Miesięcznik Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 2008, nr 3 (współautor M. Kobak);
 75. Pracownicze prawo do powietrza wolnego od dymu tytoniowego, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2008, nr 7 (współautor: M. Kobak);
 76. Okresowa opinia służbowa w Policji jako decyzja administracyjna, Przegląd Prawa Publicznego 2008, nr 3 (współautor: A. Korcz-Maciejko);
 77. Pracownik warsztatu terapii zajęciowej jako pracownik pomocy społecznej, Służba Pracownicza. Miesięcznik Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 2009, nr 4;
 78. Nowa przyczyna zwrotu nienależnych świadczeń rodzinnych, Służba Pracownicza. Miesięcznik Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 2009, nr 4;
 79. Postępowanie w sprawach świadczeń uzasadnionych ciążą i porodem, Służba Pracownicza. Miesięcznik Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 2009, nr 2;
 80. Administracyjne kompetencje w sprawach alimentacyjnych, Służba Pracownicza. Miesięcznik Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 2008, nr 9;
 81. Status osoby nadzorującej bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię, Paragraf Na Drodze. Miesięcznik Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie 2008, nr 10;
 82. Granice poprawek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Administracja. Teoria – Dydaktyka – Praktyka 2008, nr 4;
 83. Instytucje zatrudnienia socjalnego, Samorząd Terytorialny 2008, nr 11 (współautor: P. Zaborniak);
 84. Reglamentacja działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych, Służba Pracownicza. Miesięcznik Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 2008, nr 12 (współautor: P. Zaborniak);
 85. Wskazanie tytułu magistra jako element podpisu pracownika organu administracji publicznej, Przegląd Prawa Publicznego 2009, nr 7-8;
 86. Odwołanie złożonego raportu o zwolnienie ze służby w Policji, Monitor Prawa Pracy 2009, nr 3 (współautor: A. Korcz-Maciejko);
 87. Uprawnienie do zaliczki alimentacyjnej, Monitor Prawniczy 2009, nr 9;
 88. Zmiany w świadczeniach rodzinnych, Służba Pracownicza. Miesięcznik Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 2009, nr 10;
 89. Zawieszenie funkcjonariusza Policji w czynnościach służbowych, Służba Pracownicza. Miesięcznik Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 2009, nr 10 (współautor: A. Korcz-Maciejko);
 90. Wstrzymanie wypłaty świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, Służba Pracownicza. Miesięcznik Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 2009, nr 5;
 91. Procedura w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, Służba Pracownicza. Miesięcznik Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 2009, nr 1
 92. Zwrot prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, Służba Pracownicza. Miesięcznik Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 2009, nr 12;
 93. Ponowne rozpatrzenie sprawy o zasiłek stały (na podstawie ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej), Służba Pracownicza. Miesięcznik Ministerstwa Prawy i Polityki Społecznej 2010, nr 4;
 94. Zmiana lub uchylenie decyzji w sprawach pomocy społecznej, Służba Pracownicza. Miesięcznik Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 2010, nr 8;
 95. Nowelizacja przepisów o świadczeniach z pomocy społecznej, Służba Pracownicza. Miesięcznik Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 2011, nr 1;
 96. Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego, Służba Pracownicza. Miesięcznik Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 2011, nr 8 (współautor: P. Zaborniak);
 97. Związkowa ochrona prawna funkcjonariusza Policji, Służba Pracownicza. Miesięcznik Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 2011, nr 9 (współautorzy: A. Korcz-Maciejko, P. Zaborniak);
 98. Doraźna pomoc dla pobierających świadczenie pielęgnacyjne, Służba Pracownicza. Miesięcznik Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 2012, nr 3;
 99. Związkowa ochrona prawna dla funkcjonariuszy Straży Granicznej, Służba Pracownicza. Miesięcznik Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 2012, nr 4;
 100. Obowiązek sądu ustalenia prawidłowości publikacji prawa, stanowiącego podstawę kwestionowanej przed sądem decyzji, Monitor Prawniczy 2012, nr 5;
 101. Skarga strażaka na orzeczenie dyscyplinarne, Przegląd Pożarniczy. Miesięcznik Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej 2012, nr 2;
 102. Prawny charakter pomocy finansowej dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, Casus Kwartalnik Krajowej Reprezentacji Samorządowych Kolegiów Odwoławczych 2012, nr 63;
 103. IV. Glosy

 104. Glosa do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 kwietnia 2006, sygn. akt II OW 3/06, Odpady i Środowisko. Dwumiesięcznik Ministerstwa Ochrony środowiska 2006, nr 3;
 105. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 16 kwietnia 1998 r., sygn. akt III ZP 52/97, Przegląd Sądowy 2006, nr 4 (współautor: A. Korcz);
 106. Glosa do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 marca 2005 r., sygn. akt FZ 696/04, Gazeta Sądowa 2006, nr 9;
 107. Glosa do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 września 2006 r., sygn. akt II GSK 162/06, Przegląd Prawa Publicznego 2007, nr 7-8 (współautor: P. Zaborniak);
 108. Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 listopada 2005 r., sygn. akt III SA/Wa 2056/05, Przegląd Prawa Publicznego 2007, nr 1 (współautor: M. Kobak);
 109. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 czerwca 2007 r., sygn. akt OSK 1271/06, Samorząd Terytorialny 2007, nr 11;
 110. Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 maja 2007 r., sygn. akt P 8/06, Casus. Kwartalnik Krajowej Reprezentacji Samorządowych Kolegiów Odwoławczych 2007, nr 45;
 111. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 października 2006 r., sygn. akt I OSK 566/06, Administracja. Teoria – Dydaktyka – Praktyka 2007, nr 2;
 112. Glosa do uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 kwietnia 2007 r., sygn. akt II OPS 2/07, Samorząd Terytorialny 2007, nr 9 (współautorzy: R. Sawuła, P. Zaborniak);
 113. Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 sierpnia 2006 r., sygn. akt VII SA/Wa 997/06, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2007, nr 4;
 114. Glosa do postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 20 czerwca 2007 r., sygn. akt II SA/Rz 350/07, Casus. Kwartalnik Krajowej Reprezentacji Samorządowych Kolegiów Odwoławczych 2007, Nr 46 (współautor: P. Zaborniak);
 115. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 stycznia 2008 r., I OSK 446/07, Administracja. Teoria – Dydaktyka – Praktyka 2008, nr 1;
 116. Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 stycznia 2008 r., I SA/Wa 1727/07, Samorząd Terytorialny 2008, nr 5;
 117. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 stycznia 2008 r., II OSK 1846/06, Samorząd Terytorialny 2008, nr 7-8 (współautor: P. Zaborniak);
 118. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 maja 2007 r., sygn. akt I FSK 857/06, Orzecznictwo Sądów Polskich 2008, nr 11 (współautor: L. Żukowski);
 119. Glosa do postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 5 grudnia 2007 r., II SA/Rz 714/07, Paragraf Na Drodze. Miesięcznik Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie 2008, nr 5;
 120. Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 8 listopada 2007, sygn. akt IV SA/Po 547/07, Casus. Kwartalnik Krajowej Reprezentacji Samorządowych Kolegiów Odwoławczych 2008, nr 47;
 121. Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 31 stycznia 2008 r., sygn. akt V SA/Po 74/07, Przegląd Prawa Publicznego 2009, nr 1 (współautor: A. Korcz-Maciejko);
 122. Glosa do postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 27 lutego 2008 r., sygn. akt II SA/Sz 131/08, Przegląd Policyjny 2009, nr 1 (współautor: A. Korcz-Maciejko);
 123. Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 17 marca 2009 r., sygn. akt II SA/Ol 62/09, Samorząd Terytorialny 2009, nr 9;
 124. Glosa do postanowienia referendarza sądowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 12 września 1997 r., sygn. akt II SA/Rz 631/07, „Casus” 2009, Nr 51
 125. Glosa do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 października 2008 r., sygn. akt II OSK 839/08, Samorząd Terytorialny 2009, nr 1-2;
 126. V. Referaty na konferencje

 127. Granice poprawek Senatu RP a ukryta inicjatywa ustawodawcza, Międzynarodowa konferencja Naukowa Krasiczyn-Rzeszów „O potrzebie zmian Konstytucji Polski i Ukrainy”, 19-21 października 2005 r., pod red. W. Skrzydło, W. Szapowała i K. Eckhardta, Przemyśl 2006;
 128. Publicznoprawna ochrona kryjówek ryb i raków, III Konferencja Naukowo-Techniczna, Dubiecko 21-22 kwietnia 2006;
 129. Ustalenie utraty zdrowia przed organem administracji a oficjalność postępowania, II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Ekologia – Żywność – Zdrowie”, Przemyśl, październik 2006;
 130. Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego na skutek wyroku Trybunału Konstytucyjnego, Materiały z Konferencji sędziów i asesorów wojewódzkich sądów administracyjnych, Czarna, październik 2006;
 131. Zasady wydawania karty wędkarskiej, IV Konferencja Naukowo-Techniczna, Nozdrzec 20-21 kwietnia 2007;
 132. O społecznej wartości i prawnej ochronie krajobrazu, V Konferencja Naukowo-Techniczna, Dydnia, maj 2008;
 133. Prawny obowiązek poszanowania dziedzictwa kulturowego, V Konferencja Naukowo-Techniczna „Ochrona środowiska, turystyka i dziedzictwo kulturowe Pogórza Dynowskiego”, Jabłonka 24-25 kwietnia 2008;
 134. Postępowanie w sprawie zwrotu świadczeń nienależnie pobranych jako jurysdykcyjny instrument kontroli wydatkowania środków publicznych, Konferencja Naukowa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie „Dziesięć lat reformy ustrojowej administracji publicznej w Polsce”, Łańcut, maj 2008;
 135. Zezwolenie na uprawianie amatorskiego połowu ryb, VIII Konferencja Naukowo-Techniczna „Ochrona środowiska w aspekcie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Pogórza Dynowskiego”, Dynów 2012;
 136. VI. Recenzje

 137. Recenzja artykułu R.A. Tokarczyka, Biojurysprudencja. Podstawy prawa dla XXI wieku, Administracja. Teoria – Dydaktyka – Praktyka 2009, nr 1 (współautor: L. Żukowski);
 138. Recenzja artykułu R. Hausera i J. Trzcińskiego, Prawotwórcze znaczenie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, Administracja. Teoria – Dydaktyka – Praktyka 2009, nr 1 (współautor: L. Żukowski);
 139. Recenzja książki R. Babińskiej-Góreckiej i M. Lewandowicz-Machnikowskiej, Świadczenia rodzinne. Komentarz, Wrocław 2010, Casus. Kwartalnik Krajowej Reprezentacji Samorządowych Kolegiów Odwoławczych 2010, nr 58;
 140. VII. Opublikowane opinie opracowane na zamówienie

 141. Wynagrodzenie i nagroda dla głównej księgowej gospodarstwa pomocniczego, Ubezpieczenia i Prawo Pracy 2005, nr 17;
 142. Podjęcie zatrudnienia przez bezrobotnego po odbyciu czynnej służby wojskowej, Ubezpieczenia i Prawo Pracy 2005, nr 17;
 143. Zamiana wolnej soboty na wolny poniedziałek, Ubezpieczenia i Prawo Pracy 2005, nr 19;
 144. Wymiar godzinowy urlopu a dobowy wymiar czasu pracy, Ubezpieczenia i Prawo Pracy 2005, nr 21;
 145. Czas pracy w służbie zdrowia, Ubezpieczenia i Prawo Pracy 2005, nr 21;
 146. Zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym rodzica do pracowniczego stażu pracy, Ubezpieczenia i Prawo Pracy 2005, nr 22;
 147. Praca zatrudnionego na część etatu w systemie pracy weekendowej, Ubezpieczenia i Prawo Pracy 2005, nr 23;
 148. Obowiązek ogłaszania konkursów na wolne stanowiska urzędnicze, Ubezpieczenia i Prawo Pracy 2006, nr 3;
 149. Zatrudnianie nowych pracowników w jednostce samorządu terytorialnego, Ubezpieczenia i Prawo Pracy 2006, nr 3;
 150. Uprawnienie do odprawy emerytalnej dla pracownika samorządowego, Ubezpieczenia i Prawo Pracy 2009, nr 9;
 151. Świadczenia pieniężne dla członka zespołu działającego przy samorządowym domu kultury, Ubezpieczenia i Prawo Pracy 2009, nr 10;
 152. Staż uprawniający do nagrody jubileuszowej w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej, Ubezpieczenia i Prawo Pracy 2009, nr 10;
 153. Wcześniejsza wypłata trzynastego wynagrodzenia pracownikowi przechodzącemu na emeryturę, Ubezpieczenia i Prawo Pracy 2009, nr 11;
 154. Fundusz zdrowotny nauczycieli, Ubezpieczenia i Prawo Pracy 2009, nr 11;
 155. Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy, Ubezpieczenia i Prawo Pracy 2009, nr 12;
 156. Uprawnienie do trzynastego wynagrodzenia nauczyciela zatrudnionego w trakcie roku szkolnego, Ubezpieczenia i Prawo Pracy 2009, nr 15;
 157. Zaliczenie okresu pobierania stypendium do stażu pracy pracownika samorządowego, Ubezpieczenia i Prawo Pracy 2009, nr 16;
 158. Określenie w regulaminie wynagradzania poziomu wynagrodzeń pracowników samorządowych, Ubezpieczenia i Prawo Pracy 2009, nr 16;
 159. Termin wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego w razie śmierci nauczyciela, Ubezpieczenia i Prawo Pracy 2009, nr 18;
 160. Zwolnienie pracownika samorządowego ze służby przygotowawczej i egzaminu, Ubezpieczenia i Prawo Pracy 2009, nr 20;
 161. Rozwiązanie umowy o pracę z nauczycielem, Ubezpieczenia i Prawo Pracy 2010, nr 12;
 162. Długotrwała choroba nauczyciela a rozwiązanie umowy o pracę, Ubezpieczenia i Prawo Pracy 2010, nr 13;
 163. Korzystanie przez emeryta z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, Ubezpieczenia i Prawo Pracy 2010, nr 13;
 164. Przedawnienie nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, www.PrawoSocjalne.pl, lipiec 2011;
 165. Właściwość organu w zakresie wywiadu środowiskowego w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, www.PrawoSocjalne.pl, wrzesień 2011;
 166. Zbieg dodatku pielęgnacyjnego i zasiłku pielęgnacyjnego a zwrot nienależnie pobranego świadczenia, www.PrawoSocjalne.pl, wrzesień 2011;
 167. Adnotacja o opłacie skarbowej na decyzjach i zaświadczeniach w sprawach pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i dodatków mieszkaniowych, www.PrawoSocjalne.pl, październik 2011;
 168. Doręczenie decyzji dłużnikowi alimentacyjnemu osadzonemu w areszcie śledczym, www.PrawoSocjalne.pl, listopad 2011;
 169. Uzyskanie dochodu w związku z powrotem z urlopu wychowawczego, www.PrawoSocjalne.pl, luty 2012;
 170. Drugi zasiłek okresowy dla tej samej osoby, www.PrawoSocjalne.pl, luty 2012;
 171. Zmiana wysokości zasiłku stałego po nabyciu świadczenia pielęgnacyjnego, www.PrawoSocjalne.pl, luty 2012;
 172. Koszt transportu przymusowego przyjęcia do domu pomocy społecznej, www.PrawoSocjalne.pl, marzec 2012;
 173. Podstawa prawna decyzji zmieniającej decyzję dotychczasową w sprawach pomocy społecznej, www.PrawoSocjalne.pl, marzec 2012;
 174. Tytuł do objęcia ubezpieczeniem zdrowotny osoby pobierającej zasiłek stały, www.PrawoSocjalne.pl, marzec 2012;
 175. Podpis na podaniu składanym przez osobę niemogącą się podpisać, www.PrawoSocjalne.pl, marzec 2012;
 176. Status strony użytkownika budynku dotkniętego zdarzeniem losowym, www.PrawoSocjalne.pl, marzec 2012;
 177. Stosowanie dotychczasowych przepisów do nowych placówek opiekuńczo-wychowawczych, www.PrawoSocjalne.pl, marzec 2012;
 178. Wynagrodzenie kuratora dla osoby nieobecnej w postępowaniu w sprawie zawrotu należności dłużnika alimentacyjnego, www.PrawoSocjalne.pl, marzec 2012;
 179. Uprawnienia kontrolne komisji rewizyjnej rady gminy w stosunku do gminnego ośrodka pomocy społecznej, www.PrawoSocjalne.pl, kwiecień 2012;
 180. Śmierć adresata decyzji żądającej zwrotu świadczenia nienależnie pobranego, www.PrawoSocjalne.pl, kwiecień 2012;
 181. Odsetki od kwoty nienależnie pobranego świadczenia z pomocy społecznej, www.PrawoSocjalne.pl, kwiecień 2012;
 182. Umorzenie należności po zmarłym, który korzystał z usług opiekuńczych, www.PrawoSocjalne.pl, kwiecień 2012;
 183. Potrącenie nienależnie pobranego świadczenia z zasiłku stałego z pomocy społecznej, www.PrawoSocjalne.pl, maj 2012;
 184. Zmiana sytuacji dochodowej rodziny pobierającej zasiłki stałe z pomocy społecznej, www.PrawoSocjalne.pl, maj 2012;
 185. Zasiłek okresowy jako składnik dochodu osoby ubiegającej się o jego kontynuację, www.PrawoSocjalne.pl, maj 2012;
 186. Właściwość organu gminy w sprawie dotyczącej mieszkańca domu pomocy społecznej, www.PrawoSocjalne.pl, czerwiec 2012;
 187. Pomoc prawna w zakresie informacji o rodzinie biologicznej w sprawach o ustanowienie pieczy zastępczej, www.PrawoSocjalne.pl, czerwiec 2012;
 188. Treść sentencji decyzji przyznających instytucjonalną i rzeczową pomoc społeczną, www.PrawoSocjalne.pl, czerwiec 2012;
 189. Decyzja zmieniająca wysokość odpłatności za usługi w środowiskowym domu samopomocy, www.PrawoSocjalne.pl, lipiec 2012;
 190. Dochód osoby uprawnionej do zasiłku chorobowego z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, www.PrawoSocjalne.pl, lipiec 2012;
 191. Ustalenie dochodu osoby, która utraciła go w miesiącu złożenia wniosku o pomoc społeczną, www.PrawoSocjalne.pl, lipiec 2012;
 192. Rozstrzygnięcie decyzji przyznającej świadczenie pieniężne z pomocy społecznej, www.PrawoSocjalne.pl, lipiec 2012;
 193. Dochód utracony i uzyskany w związku ze zmianą zatrudnienia na tle ustawy o świadczeniach rodzinnych, www.PrawoSocjalne.pl, sierpień 2012;
 194. VIII. Pozostałe

 195. Odpowiedzialność organu administracji publicznej w postępowaniu przed sądem administracyjnym, [w:] Odpowiedzialność w administracji publicznej, C.H. Beck, Warszawa 2005;
 196. Wprowadzenie do książki A. Korcz-Maciejko, Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010;