Administracja Socjalna

Ośrodek Mediacji w Sprawach Karnych im. Anny Jenke w Rzeszowie powstał w dniu 15 lutego 2019 r., na mocy decyzji Prezesa Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 25 kwietnia 2019 r., nr A-0145-1/19 uzyskał wpis do wykazu instytucji uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego w sprawach karnych.
Mediatorzy wpisani na listę mediatorów Ośrodka prowadzoną postępowania mediacyjne w sprawach karnych, a także dyscyplinarnych, administracyjnych i sądowoadministracyjnych.


Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego
Lista mediatorów Ośrodka obejmuje równocześnie arbitrów orzekających w II instancji w Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego przy Dyrektorze Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie w sprawach z odwołań od decyzji dyrektorów Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych w zakresie oceny egzaminu maturalnego i zawodowego w dziedzinie nauk społecznych (wiedzy o społeczeństwie). Podstawę do działania arbitrażu przez Ośrodek stanowi w tym względzie decyzja Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 listopada 2019 r., nr DKO-WEK.460.9.2019.UW.


Zespół Biegłych Sądowych
W Ośrodku wykonują swoją funkcję biegli sądowi z zakresu następujących dziedzin wiedzy specjalnej:

  • biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Przemyślu z zakresu pomocy i opieki społecznej;
  • biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Warszawie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Warszawie z zakresu szczególnych i uciążliwych warunków pracy;
  • biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Warszawie z zakresu urbanistyki;
  • biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Warszawie z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego;

Biegli sporządzają opinie procesowe na zlecenie sądu lub organu prowadzącego postępowanie, jak i opinie prywatne, w celu ochrony interesu prawnego uczestników obrotu prawnego - w tym dla poparcia swoich racji własnym dowodem w toku postępowania, bez inicjatywy sądu lub organu


Administracja Socjalna
Ośrodek wydaje od 1 stycznia 2020 r. kwartalnik Administracja Socjalna. Tytuł czasopisma został zarejestrowany postanowieniem Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 11 grudnia 2019 r., sygn. akt I NsRejPr 24/19 oraz uzyskał nadany przez Bibliotekę Narodową w Warszawie stosowny międzynarodowy numer wydawnictwa ciągłego ISSN. Czasopismo stanowi miejsce wymiany poglądów w dziedzinie współczesnych problemów prawa administracyjnego, prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych, nie wyłączając styku tych dziedzin, obejmujących prawo socjalne i prawo zabezpieczenia społecznego; jest pismem o charakterze prawniczym. Adresowane jest do osób stosujących prawo w ramach zawodów urzędniczych oraz zawodów adwokata i radcy prawnego - w strukturach szeroko rozumianej administracji publicznej, jak i do obywateli, w tym mieszkańców wspólnot samorządowych. Zamieszczane na łamach pisma stanowiska i postulaty mają postać: artykułów, opinii prawnych, glos do orzeczeń sądowych oraz do rozstrzygnięć organów administracji publicznej, komunikatów o treści obowiązującego prawa lub założeń ustawodawczych, informacji, a także komentarzy do przepisów prawa.


Administracja Socjalna nr 1/2020 Pobierz

Administracja Socjalna nr 2/2020 Pobierz

Administracja Socjalna nr 3-4/2020 Pobierz

Administracja Socjalna nr 1/2021 Pobierz

Administracja Socjalna nr 2/2021 Pobierz

Administracja Socjalna nr 3/2021 Pobierz

Administracja Socjalna nr 1-2/2022 Pobierz

Administracja Socjalna nr 3-4/2022 Pobierz