Ochrona Prawna Funkcjonariuszy Służb Mundurowych

Kancelaria Radcy Prawnego – prof. nadzw. dr hab Wojciech Maciejko jest jedną z nielicznych Kancelarii prawniczych w Polsce specjalizujących się w dziedzinie prawa stosunków służbowych służb mundurowych. R. pr. dr Wojciech Maciejko jest autorem książki, pt. Postępowanie w sprawach osobowych w Policji, Wrocław 2010, Wyd. Gaskor. Jest także współpracownikiem służbowych organów resortowych: Biuletyn Prawny Komendy Głównej Policji, Przegląd Policyjny, Przegląd Pożarniczy – Pismo Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Służba Pracownicza – Miesięcznik Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Podstawowym zakresem działania Kancelarii jest udzielanie pomocy prawnej, w formie profesjonalnego zastępstwa procesowego oraz obrony, w postępowaniach administracyjnych i postępowaniach przed sądami administracyjnymi oraz sądami ubezpieczeń społecznych, w sprawach kończących się decyzjami organów przełożonych w sprawach osobowych lub organów (komisji) dyscyplinarnych.

W ramach podstawowego segmentu działalności Kancelarii świadczona jest pomoc dla funkcjonariuszy zatrudnionych w ramach administracyjnych stosunków pracy (służby państwowej):

 • funkcjonariuszy Straży Granicznej;
 • funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej;
 • funkcjonariuszy Służby Więziennej;
 • funkcjonariuszy Służby Celnej;
 • funkcjonariuszy CBA, ABW, AW, BOR;
 • żołnierzy Sił Zbrojnych RP, w tym Żandarmerii Wojskowej;

oraz funkcjonariuszy zatrudnionych na podstawie umownych stosunków zatrudnienia:

 • funkcjonariuszy Straży Gminnej (Miejskiej);
 • funkcjonariuszy Inspekcji Transportu Drogowego;
 • funkcjonariuszy Straży Leśnej;
 • funkcjonariuszy Państwowej Straży Rybackiej;
 • funkcjonariuszy Państwowej Straży Łowieckiej;
 • funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei;
 • funkcjonariuszy Straży Parku Narodowego.

Pomoc prawna w toku procesu obejmuje w szczególności:
a) w postępowaniu administracyjnym przed przełożonym wyższego stopnia:

 • sporządzanie odwołań od decyzji (rozkazów personalnych) w sprawach osobowych (dotyczących: przyjęcia do służby, mianowania i powołania na stanowisko służbowe, zwolnienia ze stanowiska służbowego, odwołania ze stanowiska służbowego, mianowania na stopień służbowy, zmiany stanowiska, przeniesienia, delegowania, przeniesienia w stan dyspozycji, powierzenia pełnienia obowiązków na innym stanowisku, opinii służbowych, uposażenia, wysługi lat, dodatków do uposażenia, zwolnienia ze służby, opinii o służbie, wydania świadectwa służby, przywrócenia do służby po nielegalnym zwolnieniu);
 • sporządzanie odwołań od orzeczeń dyscyplinarnych (w postępowaniu dyscyplinarnym, włącznie z wydaleniem ze służby, w uproszczonych postępowaniach dyscyplinarnych w sprawie upomnienia na piśmie i zatarcia skazania dyscyplinarnego);
 • sporządzanie odwołań w sprawach świadczeń (równoważników) mieszkaniowych dla funkcjonariuszy oraz w sprawach lokali (kwater) służbowych;
 • sporządzanie zażaleń na postanowienia wydane w toku postępowania;
 • sporządzanie zażaleń na bezczynność organu (w przypadku niezałatwienia sprawy w terminie);
 • sporządzenie zażaleń na przewlekłość postępowania (w przypadku załatwienia sprawy z uchybieniem terminu);
 • dochodzenie od organu odszkodowań z tytułu wydania decyzji z naruszeniem prawa, które wywołało funkcjonariuszowi szkodę;

b) w postępowaniu sądowoadministracyjnym:

 • sporządzanie skarg na decyzje (rozkazy personalne, orzeczenia dyscyplinarne) ostateczne oraz prawomocne do właściwego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego;
 • sporządzanie skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego od wyroków Wojewódzkich Sądów Administracyjnych;
 • sporządzanie skarg sądowych na bezczynność organu;
 • sporządzanie skarg sądowych na niewykonanie prawomocnego wyroku wraz z wnioskiem o wymierzenie organowi grzywny;

c) w postepowaniu sądowym:

 • sporządzanie odwołań od decyzji Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA i innych resortowych organów rentowych;
 • sporządzanie apelacji od wyroków Sądu Okręgowego – Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w sprawach emerytalno-rentowych funkcjonariuszy w stanie spoczynku i funkcjonariuszy emerytowanych, do właściwego Sądu Apelacyjnego – Wydziału Ubezpieczeń Społecznych;
 • sporządzanie skarg konstytucyjnych do Trybunału Konstytucyjnego w przypadku, gdy prawomocną niekorzystną decyzję lub prawomocny wyrok sądu oparto na niekonstytucyjnym lub nielegalnym przepisie prawa.