Dokumenty do pobrania

Prof. nadzw. dr hab. Wojciech Maciejko, decyzją Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 17 października 2016 r., nr ADM-0132-472/16 został ustanowiony biegłym sądowym z zakresu urbanistyki, planowania i zagospodarowania przestrzennego przy Sądzie Okręgowym w Warszawie. Posiada także stosowne wykształcenie wyższe z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego; ukończył studia z zakresu: Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne na Wydziale Przedsiębiorczości WSI-E w Rzeszowie. Na podstawie art. 5 w zw. z art. 60 ust. 4 i art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.) jest uprawniony do sporządzania decyzji (w tym rozstrzygnięć, analiz urbanistycznych oraz map-złączników graficznych) wydawanych przez organy gminy (wójta, burmistrza, prezydenta miasta) w sprawach:

  • warunków zabudowy;
  • lokalizacji inwestycji celu publicznego;
  • nakazu wstrzymania użytkowania terenu w związku z niewłaściwym użytkowaniem;
  • nakazu przywrócenia poprzedniego zagospodarowania terenu;
  • stwierdzeniu wygaśnięcia decyzji lokalizacyjnej;
  • zmiany decyzji ostatecznej na podstawie art. 155 k.p.a.;

Na podstawie art. 157 § 1 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 2062) w zw. z § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych (Dz.U. Nr 15, poz. 133 z późn. zm.) prof. nadzw. dr hab. Wojciech Maciejko sporządza także na zlecenie sądów powszechnych opinie i ekspertyzy z zakresu urbanistyki, planowania i zagospodarowania przestrzennego. Pełni również funkcję biegłego z zakresu urbanistyki w postępowaniu administracyjnym w sprawach warunków zabudowy i inwestycji celu publicznego, a także sporządza ekspertyzy na prywatne zamówienie stron w postępowaniach administracyjnych (przed wójtem, burmistrzem i prezydentem miasta, samorządowym kolegium odwoławczym, wojewódzkim sądem administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym), które bronią swych interesów wykazując legitymację do lokalizacji inwestycji lub do ochrony przed negatywnym wpływem projektowanej inwestycji. Z opinii biegłego korzystają też rady gmin (miast, dzielnic) w procedurze uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Z obsługi urbanistycznej (polegającej na sporządzaniu projektów decyzji administracyjnych w I instancji w sprawach warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego) oraz prawno-urbanistycznej Kancelarii (w postaci opiniowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego) korzystają:

Burmistrz Błażowej (Woj. Podkarpackie),
Burmistrz Rzgowa (Woj. Łódzkie), oraz
Burmistrz Miasta i Gminy Wieruszów (Woj. Łódzkie).

Z racji orzekania w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Rzeszowie, Prof. Wojciech Maciejko ma doświadczenie w wydawaniu decyzji II instancji w sprawach warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego.