Prof. nadzw. dr hab. Wojciech Maciejko

Doktor habilitowany nauk prawnych, adwokat, radca prawny,
członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie,
profesor nadzwyczajny w Katedrze Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego Wyższej Szkoły Prawa
i Administracji w Przemyślu - wykładowca na Kierunku Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
członek Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu,
ekspert z zakresu prawa pomocy społecznej portalu PrawoSocjalne.pl,
wykładowca szkoleniowy w Podkarpackim Forum Pomocy Społecznej;
asystent sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego (w latach 2003-2011),
członek korpusu służby cywilnej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie (w latach 2000-2003),
pracownik samorządowy Starostwa Powiatowego w Jarosławiu (w latach 1999-2000),
laureat I nagrody „Złote Skrzydła Gazety Prawnej” za najlepszą książkę w dyscyplinie Prawo pracy, pt. Świadczenia rodzinne. Komentarz, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2008,
autor rozprawy doktorskiej nt. Publicznoprawne aspekty bezrobocia, Lublin 2003,
autor rozprawy habilitacyjnej nt. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z zabezpieczenia społecznego, Przemyśl-Rzeszów 2011,
wykonuje zawód radcy prawnego,
kieruje Kancelarią Radcy Prawnego specjalizującą się w dziedzinie stosunków służbowych (spraw personalnych
i dyscyplinarnych) w służbach mundurowych (Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służbie Więziennej, Służbie Celnej i Siłach Zbrojnych RP), administracyjnego prawa pracy (prawa ubezpieczeń społecznych, prawa pomocy społecznej) i prawa socjalnego (świadczeń i zasiłków publicznoprawnych).